Vết thương đã khâu sau mấy ngày có thể cắt chỉ được?

Bác sĩ Luân cắt chỉ vết thương khâu

Vết thương thì sau một khoảng thời gian nhất định, ta cần thực hiện việc cắt chỉ. Vậy vết thương đã khâu sau mấy ngày có thể cắt chỉ được?