Cấu tạo khẩu trang y tế 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp, 5 lớp khác nhau như thế nào?

Trong thời điểm có ô nhiễm không khí hay dịch bệnh hô hấp hoành hành thì khẩu trang là vật không thể thiếu mỗi khi ra ngoài. Vậy cấu tạo của khẩu trang y tế là như thế nào? Sự khác nha giữa khẩu trang y tế 2 lớp, 3 lớp, 4 lớp và 5 lớp.