Phác đồ điều trị ngộ độc A xít – Ba zơ (chất ăn mòn) ở trẻ em – BV Nhi đồng 1

Chất ăn mòn gồm một số acide và base. Sau đây là Phác đồ điều trị ngộ độc A xít – Ba zơ (chất ăn mòn) ở trẻ em, BV Nhi đồng 1 năm 2020.